Przepisy

Polskie przepisy dotyczące Legionelli

  • legionella
  • legionella
  • legionella
  • legionella
  • legionella
  • legionella

Art. 207. K.p.

§1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. D.U. 11 grudnia 2017 poz.2294

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, liczba bakterii Legionella zawartych w wodzie nie powinna przekraczać 100 j.t.k. w 100 ml objętości badanej próbki.

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH

Dział Wydawniczy ITB

„Ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi bakteriami z rodzaju Legionella w instalacjach wodociągowych i klimatyzacyjnych w istniejących budynkach”

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. 2019 poz. 1239 .
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Załącznik. Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych

Poz. 28 – legioneloza

Art. 22. 1.
Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w   należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom   zakaźnym,

Art. 50.

Kto:
1) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 16 ust. 1, nie wdraża lub nie stosuje procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi,

2) wbrew obowiązkom, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 2, nie przestrzega wymagań   higieniczno-sanitarnych,

3) wbrew obowiązkowi przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń szpitalnych, nie

podejmuje działań określonych w art. 14 ust. 1 i 2

– podlega karze grzywny.

OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU

z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065  zamieszczono zapisy:

  • instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C.
  • instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzenie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną albo fizyczną

Dział IV Rozdział 1 § 120 

1.W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej  wody powinien być zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3  prowadzących do punktów czerpalnych.

2.Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C.

2a. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

2020/2184

z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie krajowej aktualizacji przepisów dotyczących Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

Porozmawiajmy!

Masz informacje o przekroczonym poziomie skażenia w instalacji wodnej? Porozmawiajmy o sposobie rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy