Audyt Legionella

Audyt Legionella

AUDYT LEGIONELLA

Jeśli udowodnią Ci, że nie postępowałeś zgodnie z obowiązującymi przepisami, czego konsekwencją było lub jest zachorowanie na Legioneliozę, będziesz miał poważny problem.

Audyt legionella – określa zgodności z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa higienicznego w zakresie bakterii Legionella. Jest to szczegółowy przegląd procedur zarządzania ryzykiem organizacji i codziennych działań w celu ustalenia, czy znajdują one odniesienie do obowiązujących przepisów i wytycznych, dotyczących kontroli bakterii Legionella w systemach wodnych.

Audyt Legionella - zakres

Nasze audyty obejmują nie tylko wydajność i skuteczność wdrożonych systemów i procedur zarządzania ryzykiem, ale również starają się wyjaśnić role, obowiązki i obowiązki wszystkich kluczowych interesariuszy zaangażowanych w proces, w tym rozpisanych obowiązków, osób odpowiedzialnych, menedżerów, techników i wykonawców.

Przegląd środków kontroli - monitorowanie i rutynowa kontrola
Aby środki ostrożności były skuteczne, stan i wydajność systemu będą musiały być monitorowane. Wyznaczona osoba odpowiedzialna za legionellę powinna to nadzorować i zarządzać właściwym wykonywaniem procedur. Ewentualnie może to zrobić zewnętrzny wykonawca.
Zarządzanie powinno obejmować:
(a) sprawdzenie działania i prawidłowości pracy systemu oraz jego części składowych;
(b) kontrola dostępnych części układu pod względem uszkodzeń i oznak zanieczyszczenia;
(c) monitorowanie w celu zagwarantowania, że ​poziom dezynfekcji jest właściwy.

PROBLEMEM LEGIONELLA
KTO POWINIEN BYĆ ZAINTERESOWANY?

  • Osoby zarządzające organizacją
  • Osoby kierujące operacyjnie
  • Zewnętrzni wykonawcy usług
  • Osoby odpowiedzialne za BHP
  • Właściciele obiektów
  • Zarządcy nieruchomości
  • Personel techniczny
  • Inspektorzy nadzoru
  • Projektanci

NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA HIGIENICZNEGO LEGIONELLA

Jeśli pojawi się zarzut nieprzestrzegania przepisów prawa, musisz udowodnić, że zarzut jest bezpodstawny. Bezpodstawny w odniesieniu realizowanych z odpowiednią starannością, procedur kontrolnych, serwisowych i obsługowych w danym systemie.  Audyt zgodności z przepisami w odniesieniu do bakterii Legionella, zapewnia niezależny przegląd dla danej organizacji, aktualnego stanu zgodności z przepisami, podkreślając obszary, w których nieprzestrzeganie przepisów może narazić tę organizację, jej pracowników i inne osoby na ryzyko.

Nasze usługi audytu zostały opracowane tak aby zapewnić organizacjom wysoki poziom pewności, że ich istniejące systemy kontroli Legionelli, praktyki zarządzania i codzienna działalność zarówno ich własnych pracowników, jak i zewnętrznych usługodawców, wykonawców i dostawców są zgodne z prawem i że są one zgodne z aktualnymi przepisami.

PRZEPISY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE
BAKTERII LEGIONELLA

Przepisy obowiązujące na terenie Polski oraz wytyczne organizacji UE i innych organizacji zajmujących się bezpieczeństwem higienicznym w zakresie bakterii Legionella.

z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wody przeznaczonej przez ludzi do spożycia Dz. U. poz. 2294,

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Wytyczne projektowania, wykonywania i użytkowania instalacji wodociągowych i klimatyzacyjnych w celu ograniczenia zagrożenia bakteriami Legionella.

Część E: Roboty instalacyjne sanitarne; zeszyt 1: Węzły ciepłownicze. Dział Wydawniczy ITB, Warszawa 2010

European Legionnaires’ Disease Surveillance Network (ELDSNet) – Operating procedures ECDC

Risk Management for Building Water Systems,  ASHRAE 188

Approved Code of Practice (ACOP) L8 entitled „The Control of Legionella Bacteria in Water Systems” establishes the water hygiene standards to be adopted in order to comply with legal responsibilities under the Health and Safety at Work Act and the Control of Substances Hazardous to Health Regulations